سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
در قرآن است خبر آنچه پیش از شما بود ، و خبر آنچه پس از شماست ، و حکم آنکه چگونه بایدتان زندگى نمود . [نهج البلاغه]